ZSTP063 Yixing Teapot Purple Clay (Zhe Sha)

  • Additional information

Additional information

Weight 194 g
Dimensions 13.5 x 9 x 7.5 cm